Forsikringsbetingelser og vilkår

Scanflyt arbejder alene med erfarne specialister indenfor flytning, så du kan føle dig tryg og sikker. Vi følger opgaven til dørs og behandler møbler, maskiner, ejendele og ejendom, som var det vores egne. Skulle uheldet en sjælden gang være ude, har vi naturligvis en forsikring, der tager højde for dette.

1. Kontrakt betingelser

Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er
skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

Privat

a) En indgået aftale på mail og sms er en bindende kontrakt
mellem Scanflyt og kunden.

3. Almindelige fejl og uheld.

Almindelige skader, som sker under flytningen, vil blive dækket af
forsikringen såfremt disse er sket af flyttemændene selv.

5. Reklamation

Ved synlige skade/mangler skal reklamation ske straks. I andre
tilfælde senest 25 timer efter udlevering af indboet/godset.
Overholdes dette ikke, kan erstatningskrav ikke gøres gældende.

7. Gebyr, opsigelse og depositum.

Opsigelse

a) Ved afbestilt opgave bliver kunden pålagt et gebyr på
2000 kr., hvis opgaven afbestilles dagen før den, aftalte
transportdag.

b) Ved afbestilt opgave bliver kunden pålagt et gebyr på
1000 kr. hvis opgaven afbestilles tidligere end dagen før
den, aftale transportdag.

Gebyr

c) Kunden betaler for den tid det tag at køre fra en forkert
adresse til den rigtige adresse, når kunden forsømmer at
kontakte Scanflyt omkring adresseændring.

d) Der opkræves et tungløftsgebyr pr. genstand, som vejer
50 kg og derudover jf. § 6, stk. c.

e) Tungløftsgebyret er for særlige genstande også gældende
selvom de vejer under de 50 kg.

Særlige genstande

1. Hårde hvidevare
2. Elevationssenge
3. Skabe af særlige funktion. F.eks.
Champagneskabe.

Depositum

f) Scanflyt er berettiget til at opkræve 5.000 kr., som
depositum på transportopgaver over 10.000 kr.
 Depositummet opkræves når aftalen træder i kræft.

g) Erhvervstransportopgaver på 20.000 kr. eller derudover,
er almindelige kontraktbetingelser gældende jf. § 1.
Depositum bliver heraf aftalt mellem Scanflyt og kunden.

9. Adresse

Henvendelse fra Scanflyt til kunden sker til den sidst opgivne adresse.
Forsømmer kunden at anmelde adresseforandring, er denne ansvarlig
for følgerne heraf, jvf. §7 pkt. d og for enhver deraf følgende ulempe
for Scanflyt.

11. Ansvar jf. §8 pkt. e.

Ansvar indtræder ikke, hvis bortkomsten, forringelsen, beskadigelsen
eller forsinkelsen skyldes:

a) Ordregiverens fejl eller forsømmelse;

b) behandling, lastning, stuvning eller aflæsning af godset, som
foretages af ordregiveren eller nogen, som handler på dennes
vegne;

c) godsets egen letskadelige beskaffenhed, fx brækage, lækage,
selvantændelse, forrådnelse, rust, gæring, fordampning eller
følsomhed over for kulde, varme eller fugt;

d) manglende eller mangelfuld emballage

e) fejlagtig eller ufuldstændig adressering eller mærkning af
godset;

f) fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger om godset;

g) brug af åbne transportmidler, når dette er sædvanligt eller aftalt;

h) forhold, som speditøren ikke kunne undgå̊, og hvis følger
speditøren ikke kunne afværge.
Medmindre andet specifikt er aftalt, er Scanflyt ikke ansvarlig for
penge, værdipapirer og andre værdigenstande.

2. Transport

Transport og flytning omfatter ned- og opbæring, kørsel samt løs
anbringelse af godset/flyttegodset, efter kundens anvisning. Af- og
påmontering falder udenfor Scanflyts forpligtelser; men kan aftales
særskilt. Alle former for udveksling af godset er et mellemværende
mellem kunden og den til Scanflyt tilsluttede vognmand. Scanflyt kan
derfor ikke gøres ansvarlig for eventuel mangel af gods. Efter aftale
kan der, mod beregning, leveres flyttekasser og emballage til pakning
af effekter. Hvis kunden ønsker ind- og udpakning foretaget af
Scanflyt, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 50
kg, må der træffes særskilt aftale herom. Alle ordrer og instruktioner
skal af kunden angives direkte til Scanflyts ordrekontor. Ved
transport/flytning til Jylland fra Sjælland eller omvendt er følgende
gældende:

a) Broafgiften betales af kunden t/r.

b) Pkt. a er dog ikke gældende, hvis der er aftalt en fastpris.

c) Kunden erklærer ved aftale, at der ikke befinder sig
toldpligtige eller ulovlige effekter i gods eller indbo
(f.eks. tobak, spiritus, pornografisk materiale, narkotika,
m.v.).

4. Uforudsete fejl og uheld.

Uforudsete skader, som sker under flytningen, vil ikke blive dækket af
forsikringen, såfremt skaderne er opstået af følgende: For yderligere
punkter henvises til § 8.

Stk. 1:

Uforudsete vejrforhold, heriblandt kraftigt vindstød mm.

Stk. 2:

Effekter der bliver beskadiget pga. fejlpakning af
flyttekasser og andre opbevaringskasser og/eller sække.
Heriblandt glas, porcelæn m.m.

Stk. 3:

Elektronik, som ikke er i original emballage. Heriblandt
TV, anlæg, mindre og større elektroniske apparater
og/eller enheder.

Alle samlemøbler skal skilles ad inden vi flytter på dem, såfremt forsikringen skal dække potentielle skader.

6. Pris og Betaling

a) Pris beregninger på transport/flytning sker på basis af
Scanflyt gældende prisliste.

b) Der beregnes betaling for udbringning/afhentning af
flyttekasser/emballage, der ønskes udbragt eller afhentet
efter opgavens afslutning.

c) Såfremt, at der forekommer tungløft. Pålægges der et
tungløftgebyr á 500 kr. per genstand.

d) I force majeure situationer eller andre forhold, der ikke
kan tilregnes Scanflyt, f.eks. særlige vanskelige adgangs-,
trappe- og tilkørselsforhold, dårligt føre og anvendelse af
ekstra trækkraft, og som har på ført Scanflyt unormale
udgifter, kan Scanflyt kræve ekstrabetaling herfor.

e) Betalingen kræves almindeligvis af Scanflyt umiddelbart
efter aflæsningen (udleveringen). Der kan dog i særlige
tilfælde kræves forudbetaling.

f) Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden dagen før
selve transportdagen, er Scanflyt berettiget til at afkræve
kunden et gebyr på 2000 kr. jf. § 7. Hvis opgaven
afbestilles tidligere end dagen før den, aftalte
transportdag, så vil gebyret være på 1000 kr.

g) Ved flytninger til over 10.000 kr. skal kunden kunne
lægge halvdelen af transportprisen, som depositum.

8. Erstatningsansvar ved transport/flytning

Scanflyts erstatningsansvar begrænses således:

a) Skader på ting, Scanflyt måtte forvolde under transport og
flytning, erstattes maksimalt med:

Pr. læs maks. —— 500.000 kr.
Pr. kolli maks. —— 200.000 kr.

Ved kolli forstås følgende:

a. Flyttekasse
b. Uindpakket genstand

Dog gælder følgende begrænsninger.

b) Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og
lignende erstattes maksimalt med 50.000 kr. pr. genstand.

c) Vin, tobak, spiritus erstattes maksimalt med 30.000 kr.
pr. læs. Ved kørsel for private, dækkes vin, tobak og
spiritus ikke.

d) Bordplader til montering erstattes maksimalt med 5.000
kr. Uforstærkede bordplader til montering af
stenmaterialer af enhver art, samt uforstærkede
bordplader af træ med udskæring, transporteres/flyttes
udelukkende for kundens egen risiko.

e) Scanflyt påtager sig ikke ansvar for skader på:
 Uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods.
 Gods som kunden eller dennes hjælpere selv er med
til at behandle, pålæsse eller aflæsse.
 Gods som er modtaget med forbehold på grund af
skader.
 Vin, tobak og spiritus § 8 pkt. c.
 Gods som kunden selv har pakket i kasser,
container, kartoner, kurve, møbler eller lignende,
med mindre det ved modtagelsen konstateres, at
Scanflyt har forvoldt synlige skader på emballagen.
 Alle former for elektrisk udstyr, medmindre Scanflyt
har forvoldt synlige skader.
 Uforstærkede bordplader til montering af sten
materialer af enhver art, samt uforstærkede
bordplader af træ med udskæring §8 pkt. d.
 Gods der af en eller anden grund ved sin
beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger
ved håndtering eller/og transport.

f) Scanflyt er ikke ansvarlig for bortkomst eller
beskadigelse af rede penge, pengeeffekter, smykker,
guld, sølv, ædelstene eller lignende.

g) Scanflyt dækker ikke ansvar for følgende formuetab, selv
om de er en følge af en person og/eller tingskade:
 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at
omlevere den leverede ydelse.
 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at
hjemtage, genfremstille, reparere, tilintetgøre,
bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger
med hensyn til det transporterede.
 Driftstab, tidstab, avance tab og lignende indirekte
tab.
 Bøder eller tilsvarende hvad enten de tilfalder det
offentlige eller private herunder “punitive
damages”.

h) Scanflyt er ikke ansvarlig for skader, der skyldes force
majeure eller andre for Scanflyt uforudsigelige forhold.

i) Hvis flere kolli omfatter effekter, der til sammen kan
betragtes som en helhed (f.eks. et service), er Scanflyts
erstatningsansvar maksimeret til 1 kolli
(200.000 kr.). Beskadiges enkelte dele af en sådan
helhed, er Scanflyt ikke ansvarlig for en eventuel
værdiforringelse af selve helheden.

j) Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten til det
bortkomne/beskadigede til Scanflyt. Undtagelse hertil er
værdiforringelseserstatning og reparation.

k) I stedet for kontant erstatning forbeholder Scanflyt sig ret
til at levere kunden andre effekter – svarende til de
bortkomne/beskadigede – eller til at lade udføre en
håndværksmæssig korrekt reparation af det beskadigede
på et af Scanflyts udpeget værksteder.

l) Scanflyts erstatningspligt begrænses til den beskadigede
genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af
værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed
eller andre omstændigheder.

m) Evt. erstatningskrav kan ikke modregnes i kørsels
udgifter.

10. Panteret og tvangssalg

a) Det opbevarede/transporterede gods betragtes som
overgivet Scanflyt i håndpant for ethvert tilgodehavende,
Scanflyt har hos kunden.

b) Kunden har, så længe godset opbevares hos Scanflyt ikke
ret til at sælge eller pantsætte det opbevarede gods.

c) Beskadiges godset/indboet m.m., har Scanflyt ret til at
kræve erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller
andre udbetalt.

d) Udebliver Scanflyts tilgodehavende mere end 14 dage
efter anbefalet skriftlige påkrav er afsendt til den af
kunden sidst opgivne adresse, er Scanflyt berettiget til
uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden
betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det
tilbageholdte/opbevarede gods m.m.
til dækning af sit tilgodehavende med tillæg af samtlige
omkostninger ved realisationen. Et eventuelt restprovenu
tilkommer kunden. Er provenuet mindre end Scanflyts
tilgodehavende, hæfter kunden for forskelsbeløbet.

e) Hvis det tilbageholdte/opbevarede gods skønnes
værdiløst, er Scanflyt berettiget til at lade godset destruere.
Kunden vil ved anbefalet og almindeligt brev modtage
meddelelse om destruktionen til den af ham sidst opgivne
adresse.

f) Hvis kunden ikke inden 14 dage efter afsendelsen af
denne meddelelse betaler Scanflyts tilgodehavende og
afhenter det tilbageholdte/opbevarede gods, er Scanflyt
berettiget til at destruere godset.

12. Værneting

Enhver tvist mellem kunden og flytkbh, herunder inkassering af
flytkbh’s forfaldne tilgodehavender, afgøres således:

a) Ved manglende betaling jf. § 6 pkt. d bliver kunden pålagt
en rykkeskrivelse på 100 kr. ved første rykkerskrivelse.
Ved anden rykkerskrivelse bliver kunden pålagt 500 kr.

b) Ved yderligere manglende betaling bliver kunden sent
videre til inkasso, og pålagt diverse inkassogebyr.